חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסא

זהר

רסא) תאנא, ר' שמעון פתח ואמר, הנסתרות לה' אלקינו וגו'. הנסתרות לה' אלקינו, ת"ח, כמה אית ליה לבר נש, לאזדהרא מחובוי, ולאסתכלא דלא יעבר על רעותיה דמאריה, דתנינן, כל מה דבר נש עביד בהאי עלמא, בספרא כתיבו אינון עובדין, ועאלין בחושבנא קמי מלכא קדישא, וכלא אתגלייא קמיה, הה"ד אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'. אי הכי, איך לא יסתמר בר נש מלמיחב קמיה דמאריה, ותנינן, אפילו ההוא מה דחשיב בר נש, אסתלק ברעותיה, כלא אשתכח קמי קב"ה, ולא אתאביד מניה.

פירוש הסולם

רסא) תאנא ר' שמעון וכו': למדנו ר"ש פתח ואמר, הנסתרות לה' אלקינו והנגלות וגו'. הנסתרות לה' אלקינו, בוא וראה, כמה יש לו לאדם להזהר מחטאיו, ולהסתכל שלא יעבר על רצון אדונו, כי למדנו, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, כתובים אלו המעשים בספר ובאים בחשבון לפני המלך הקדוש, והכל גלוי לפניו, זהו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה', ואם כן איך לא ישמור האדם את עצמו מלחטוא לפני אדונו. ולמדנו אפילו מה שאדם מחשב ועולה ברצונו לעשות, הכל נמצא לפני הקב"ה, ואינו נאבד ממנו.