חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנז

זהר

רנז) אמר עוד, דחילנא דילמא אתקבר תמן, ולא אזכה עם אבהתי, א"ל ואנכי אעלך גם עלה. אעלך: ממצרים. גם עלה: לאתקבראה בקברא דאבהתך.

פירוש הסולם

רנז) אמר עוד דחילנא וכו': עוד אמר, מתירא אני פן אקבר שם ולא אזכה להקבר עם אבותי. אמר לו ואנכי אעלך גם עלה, דהיינו אעלך ממצרים גם עלה, להקבר בקבר אבותיך.