חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רנה

זהר

רנה) רבי יוסי אמר, כיון דיעקב הוה ידע דבנוי ישתעבדון בגלותא תמן במצרים, אמאי לא אתקבר תמן, בגין דיגין זכותיה על בנוי, אמאי בעא לאסתלקא מתמן, והא כתיב כרחם אב על בנים, אן הוא רחמנותא.

פירוש הסולם

רנה) רבי יוסי אמר וכו': רי"א, כיון שיעקב היה יודע, שבניו ישתעבדו שם במצרים, למה לא נקבר שם, כדי שיגין זכותו על בניו, ולמה רצה להעלות משם, והרי כתוב כרחם אב על בנים, איפה היא הרחמנות.