חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רמ

זהר

רמ) אמר רבי יצחק, זמינין אינון צדיקיא, למחמי ליצר הרע, כחד טורא רברבא, ויתמהון, ויימרון איך יכילנא לאכפיא, ליה לטורא רברבא הדין עלאה. וזמינין רשיעיא, למחמי ליה ליצר הרע, דקיק כחוטא דשערא, ויתמהון ויימרון, היך לא יכילנא לאכפיא לחוטא דשערא כדא דקיק, אלין יבכון, ואלין יבכון, וקב"ה יבער ליה מעלמא, ויכוס ליה לעינייהו, ולא ישלוט עוד בעלמא, ויחמון צדיקיא ויחדון, כד"א, אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך.

פירוש הסולם

רמ) אמר רבי יצחק וכו': עתידים הצדיקים לראות לעתיד לבוא, את יצר הרע, כהר גבוה, ויתמהו ויאמרו, איך יכולנו לכבוש הר גבוה עליון הזה. ועתידים הרשעים לראות לעתיד לבוא, את יצר הרע, דק כחוט השערה, ויתמהו ויאמרו, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הדק כזה, הללו בוכים והללו בוכים. והקב"ה יבער אותו מן העולם, וישחט אותו לעיניהם, ולא ישלוט עוד בעולם, צדיקים וישמחו. כמש"א, אך צדיקים יודו לשמך וגו'.