חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלח

זהר

רלח) מאי אורחיה דיצר הרע. כיון דחמי דלית בר נש קאים לקבליה, ולאגחא ביה קרבא, מיד, ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי. ותתפשהו בבגדו, בגין דכד שליט יצה"ר עליה דבר נש, אתקין ליה, וקשיט ליה לבושוי, מסלסל בשעריה, הה"ד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי: אתדבק עמי.

פירוש הסולם

רלח) מאי אורחיה דיצר הרע וכו': מהו דרכו של יצר הרע, כיון שרואה שאין איש עומד לנגדו, ולערוך עמו מלחמה, מיד, ותתפשתו בבגדו לאמר שכבה עמי. ותתפשהו בבגדו, כי כשהיצר הרע שולט על האדם, ראשית מעשיו, הוא מתקן ומפאר את בגדיו, מסלסל בשערו, זהו שכתוב ותתפשהו בבגדו לאמר, שכבה עמי, התדבק עמי.