חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלז

זהר

רלז) ויבא הביתה לעשות מלאכתו, בגין לאשתדלא באורייתא, ולמעבד פקודי דאורייתא, דאיהו מלאכתו דבר נש בהאי עלמא, וכיון דעבידתא דב"נ בהאי עלמא, הוא עבידתא דקב"ה, בעי ליה לב"נ, למהוי תקיפא כאריא בכל סטרוי, בגין דלא ישלוט עלוי סטרא אחרא, ולא יכיל למפתי ליה, מה כתיב ואין איש, לית גבר דיקום לקבליה דיצר הרע, ויגח ביה קרבא כדקא יאות.

פירוש הסולם

רלז) ויבא הביתה לעשות מלאכתו: כדי לעסוק בתורה ולעשות מצות התורה, שהוא מלאכתו של האדם בעולם הזה. וכיון שמלאכתו של האדם בעולם הזה, הוא מלאכתו של הקב"ה, דהיינו העסק בתורה ומצוות, צריך האדם להיות גבור כארי בכל צדדיו, כדי שלא ישלוט עליו הס"א, ולא יוכל לפתותו. מה כתיב, ואין איש: היינו, אין איש שיקום לפני היצה"ר, ויעשה עמו מלחמה כראוי.