חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלה

זהר

רלה) תא חזי, כד ב"נ אתדבק בההוא סטרא, אתמשך אבתרה, ואסתאב עמה בהאי עלמא, ואסתאב עמה בעלמא אחרא. תא חזי, האי סטרא מסאבא, מנוולא איהו, לכלוכא איהו, כדכתיב, צא תאמר לו, צואה ממש, וביה אתדן מאן דאסטי ארחוי מן אורייתא, וביה אתדנו אינון חייבין דעלמא, דלית לון מהימנותא בקב"ה.

פירוש הסולם

רלה) תא חזי כד וכו': בוא וראה, כשאדם מתדבק בצד ההוא, נמשך אחריה ונטמא עמה בעולם הזה, ונטמא עמה בעולם האחר.
תא חזי האי וכו': בוא וראה, צד הטומאה הזה הוא מנוול, הוא טנופת, כמו שכתוב צא תאמר לו, צואה ממש. ובו, בצואה זו, נידון, מי שמטה דרכיו מן התורה. ובו נידונו אלו רשעי עולם שאין להם אמונה בהקב"ה.