חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלה

זהר

רלה) וירדו בדגת הים וגו' רזא דנא חמינן בספרא דשלמה מלכא, דכל מאן דחס על מסכני ברעותא דלבא, לא משתני דיוקניה לעלם מדיוקנא דאדם הראשון. וכיון דדיוקנא דאדם אתרשים ביה, שליט על כל בריין דעלמא בההוא דיוקנא. הה"ד ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו' כלהו זעין ודחלין מההוא דיוקנא דאתרשים ביה, בגין דדא הוא פקודא מעליא לאסתלקא ב"נ בדיוקניה דאדם, על כל שאר פקודין.

פירוש הסולם

רלה) וירדו בדגת הים וגו': סוד זה ראינו בספרו של שלמה המלך. שכל מי שמרחם על העני בחפץ לב, אין צורתו משתנה מצורת אדם הראשון, לעולם. וכיון שנרשמה בו צורת אדם, הוא שולט על כל בריות העולם על ידי צורה ההיא. ז"ש, ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו'. כולם זעים ומפחדים מאותה הצורה שנרשמה בו. כיון שמצוה זו, לחון את העניים, היא מצוה משובחת על כל שאר המצות, להתעלות בן אדם, בצורתו של אדם הראשון.