חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רלג

זהר

רלג) ר' אבא אמר, כלא איהו ארחא חדא, אבל יצה"ר, הוא דקא אזיל ומפתי לון לבני נשא, בגין לאסטאה ארחייהו, ולאתדבקא בהו, בכל יומא ויומא, ובכל עידן ועידן, סטי ליה לב"נ, מארחא דקשוט, בגין לדחייא ליה, מארחא דחיי, לאמשכא ליה לגיהנם.

פירוש הסולם

רלג) ר' אבא אמר וכו': רא"א, הכל הוא ענין אחד, דהיינו ב' הפירושים הנ"ל, אבל היצה"ר, הוא שהולך ומפתה בני אדם, כדי להטות דרכם ולהתדבק בהם, ובכל יום ויום ובכל עת ועת, מטה בני אדם מדרך האמת, כדי לדחותם מדרך החיים, ולהמשיכם לגיהנם.