חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכט

זהר

רכט) כך, כולי עלמא עאלין לדינא, קדם מלכא עלאה, ודאין לון מיומא דר"ה ויום הכפורים, עד חמש סרי יומין לירחא, ובין כך אשתכחו ישראל זכאין כלהו בתיובתא, טרחין בסכה ולולב ואתרוג, ולא ידעי מאן נצח דינא, מלאכי עלאי שאלו מאן נצח דינא. קב"ה א"ל, אינון דמפקי בידייהו סימנין דילי, אינון נצחין דינא.

פירוש הסולם

רכט) כך כולי עלמא וכו': כך כל בני העולם באים לדין לפני המלך העליון, ודן אותם ביום ראש השנה ויום הכפורים עד חמשה עשר יום לחודש, ובתוך כך, נמצאו ישראל שזכו כולם לעשות תשובה, ומתיגעים בעשית סוכה ובלולב ואתרוג. ולא ידוע מי ניצח בדין, ומלאכים עליונים שואלים מי ניצח בדין. הקב"ה אומר להם, אלו שמחזיקים הסימנים שלי בידיהם, דהיינו ד' מינים, הם ניצחו בדין