חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רכה

זהר

רכה) ורב המנונא סבא פריש, וערבי נחל, אינון תרין קיימין דקאמרן, דמייא נפקי מנייהו, ושפיר. אבל תא חזי, הא חזינן דתרין דרגין אלין דקיימי על דרגא דצדיק, איבא וכנישו דברכאן נפקי מנייהו, וערבי נחל לא נפקי מנייהו, איבא, ולא טעמא, ולא ריחא, והא אוקימנא וכלא שפיר.

פירוש הסולם

רכה) ורב המנונא סבא וכו': ורה"ס פירש, וערבי נחל, הן שני עמודים שאמרנו, דהיינו נצח והוד, שמים יוצאים מהם. ויפה הוא הפירוש. אבל בוא וראה. הרי רואים אנו, ששתי מדרגות אלו, נו"ה, העומדות על מדרגת צדיק, שהיא יסוד, פירות וקיבוץ הברכות יוצאות מהם, אבל ערבי נחל, הרומזות ג"כ על נו"ה הללו, אין פירות יוצאים מהם, ולא טעם, ולא ריח. וכבר בארנו, והכל יפה. דהיינו (כנ"ל באות רכ"א) שערבי נחל רומזות על נו"ה רק בשעה שמקבלים גבורות דיצחק מצד שמאל, וע"כ אינם עושות פירות, כי דינים רובצים עליהן. ע"ש. אבל בעת שמקבלים גם חסדים כל הברכות שבעולם מהם באים.