חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ריד

זהר

ריד) בג"כ בתר דאמר משה כל הני מלין, ואדבר שמא קדישא כדקא יאות, אמר ודאי צדיק וישר הוא, מלה בתקוניה. אבל שחת לו לא בניו מומם. מ"ט הכי. משום דאינון דור עקש ופתלתול. א"ר יהודה, לו לא, כלומר לגרמייהו עבדין דא חייבין, דגרמין לאסתלקא ברכאן מעלמא. א"ר אבא, לו לא, הא אוקימנא והכי הוא. מה כתיב בתריה. הליי' תגמלו זאת, לשלמא גמול דא לקב"ה, על כל אינון טבאן דגרים לך, ועביד לקבלך.

פירוש הסולם

ריד) בג"כ בתר דאמר וכו': משום זה, אחר שאמר משה כל אלו הדברים, והזכיר השם הקדוש כראוי, אמר, ודאי צדיק וישר הוא, שהדבר הוא בתקונו, אבל שחת לו לא בניו מומם, מהו הטעם שהוא כך, משום שהם דור עקש ופתלתול. א"ר יהודה, לו לא, כלומר, אלא לעצמם עושים הרשעים את זה, שגורמים שיסתלקו הברכות מן העולם. אר"א, לו לא, הרי העמדנו. וכך הוא. מה כתוב אחריו, הלהויה תגמלו זאת. היינו, אתם משלמים גמול זה להקב"ה, על כל הטובות שגרם לכם ועשה לפניכם.