חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רטז

זהר

רטז) אלא רזא דמלה כדין הוא, דקב"ה ברא עלמא, וברייה באורייתא, כמה דאוקמוה בראשית דאתמר בה ה' קנני ראשית דרכו, ובהאי ראשית ברא ית שמיא וית ארעא, ואיהי סמיך לון ביה, בגין דברית כתיב ביה, בב'ר'אשי'ת', ואתמר ביה אם לא בריתי יומם ולילה וגו'. ואלין אנון דאתמר בהון השמים שמים לה' וגו', ואיהי ארץ החיים כלילא משבע ארעין דעלייהו אמר דוד מלכא אתהלך לפני ה' בארצות החיים.

פירוש הסולם

רטז) אלא רזא דמלה כדין הוא, דקב"ה ברא עלמא וברייה באורייתא: אלא כך הוא סוד הדבר הקב"ה ברא את העולם וברא אותו בהתורה. כמה דאוקמוהו, בראשית, דאתמר, בה, ה' קנני ראשית דרכו, ובהאי ראשית ברא ית שמיא וית ארעא, כמו שפרשוה, אשר בראשית הוא התורה שעליה נאמר ה' קנני ראשית דרכו, הרי שהתורה מכנה את עצמה בשם ראשית, ועם בראשית הזה, דהיינו התורה, ברא את השמים ואת הארץ. והיינו שמים וארץ עליונים, שהם ו"ק עליונים שבבינה, שהם מרומזים בבראשית בסוד ברא-שית.
ואיהו סמיך לון ביה, בגין דברית כתיב ביה בבראשית, ואתמר ביה, אם לא בריתי יומם וגו', והוא השעין אותם בהתורה, שהרי בבראשית כתיב ברית, כי בראשית נוטריקון ברית-אש, ועליה נאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, הרי ששמים וארץ נשענים על התורה, כי שמים וארץ תלוים בקיום הברית שבבראשית, שהוא התורה, ואלין אינון דאתמר בהון השמים שמים לה' וגו' ואלו השמים שנבראו ועומדים על התורה, נאמר בהם השמים שמים לה',
ואיהי ארץ החיים כלילא משבע ארעין דעלייהו אמר דוד מלכא אתהלך לפני ה' בארצות החיים, והארץ שנבראה ועומדת על התורה, היא נקראת ארץ החיים, וכלולה משבע ארצות, שעליהם אמר דוד המלך, אתהלך לפני ה' בארצות החיים, ונקראות ארצות החיים, להורות שהם מבינה הנקראת אלקים חיים, כי שמים וארץ הללו הם מבינה, כנ"ל.