חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רטו

זהר

רטו) מכאן ולהלאה, סדורא דצלותא דשאר יומי, עד ישמח משה וכו', חדוותא דדרגא עלאה, עקרא דאבהן, דחדי בההוא עדבא דיליה, כד סליק כורסייא לגביה, ונטיל לה, ומתחבראן כחדא. ודא איהו חדוה דאורייתא עלאה דלעילא תורה שבכתב. דחדי באורייתא דלתתא, תורה שבעל פה, ואתחברו דא בדא.

פירוש הסולם

רטו) מכאן ולהלאה סדורא וכו': מכאן ולהלאה, הוא סדר התפלה כבשאר הימים, עד ישמח משה וכו'. דהיינו שמחת מדרגה עליונה שהוא ת"ת, הנקרא משה, וה"ס יעקב, שהוא עיקר האבות שהוא קו המכריע המיחד חו"ג, המכונים אברהם ויצחק. שהוא שמח בחלק ההוא שלו, שהוא המלכות, כשהכסא שהיא המלכות, עולה אליו ולוקח אותה, ומתחברים יחד. וזה הוא שמחת תורה שלמעלה, שהיא תורה שבכתב, שהוא ת"ת, השמח בתורה שלמטה, שהיא תורה שבעל פה, שהיא המלכות, ומתחברים זה בזה.