חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רז

זהר

רז) ועבד אדוניו: דא אליעזר עבד אברהם ואוקמוה, דהא ב"נ דהוה אתי לחרן, בכמה עותרא, וכמה מתנן ונבזבזין, וגמלין טעינן, דלא אמר לבתואל ולבן, דאיהו רחימוי דאברהם, או ב"נ אחרא, דאתי בפיוסא דאברהם, אלא עד לא ימלל מלוי מה כתיב, ויאמר עבד אברהם אנכי, ולבתר אדני אדני, בגין דיוקיר ליה לאברהם, ההוא יקרא, וההוא טיבו, אוריך ליה לכמה זמנין.

פירוש הסולם

רז) ועבד אדוניו: זה אליעזר עבד אברהם. ובארוהו, כי אדם שבא לחרן בהרבה עשירות וכמה מתנות ופזרונות וגמלים טעונים, ולא אמר לבתואל ולבן, שהוא אוהבו של אברהם או אדם אחר שבא על ידי בקשתו של אברהם אלא עוד מטרם שהתחיל לדבר דבריו, מה כתוב, ויאמר עבד אברהם אנכי. וכן אחר כך אמר כמה פעמים עליו, אדוני. משום שכבד את אברהם בכיבוד ההוא וטוב ההוא, המתינו לו לכמה זמן. פירוש כי אמרו חז"ל (מס' סופרים פר"א ה"ט) שאליעזר עבד אברהם הוא עוג מלך הבשן, וע"כ אמר הקב"ה למשה אל תירא אותו, דהיינו שלא יעמוד לו זכותו של אברהם. ומה שהיה חי עד זמן ההוא, היה בזכות שכבד את אדונו. וז"ש אוריך ליה לכמה זמנין.