חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רא

זהר

רא) אמר יעקב, אטול השתא דא ואשתמש בה, ואסלק כל אינון אחרנין, לזמנא דאצטריך לי, ולבנאי בתראי. אימתי, בזמנא דיתכנשון כל עממיא, לאובדא בני מעלמא, דכתיב כל גוים סבבוני בשם יי' כי אמילם. סבוני גם סבבוני וגו'. סבוני כדבורים וגו'. הא הכא תלתא, לגבי תלתא דאשתארו. חד, אינון ברכאן קדמאי, דאבוה. תרין, אינון ברכאן, דברכיה קב"ה. תלת, אינון ברכאן, דברכיה ההוא מלאכא.

פירוש הסולם

רא) אמר יעקב וכו': אמר יעקב, אקח עתה ברכה זו ואשתמש בה, ואדחה כל האחרות לזמן שיהיה נצרך לי ולבני אחרי, מתי יהיה זאת, הוא יהיה בזמן שיתקבצו כל האומות להאביד בני מן העולם. שכתוב כל גוים סבבוני בשם ה' כי אמילם, סבוני גם סבבוני וגו', סבוני כדבורים וגו', הרי כאן שלשה פסוקים כנגד ג' ברכות שנשארו, שעוד לא נשתמש בהן, אחת הוא ברכה ראשונה שברכו אביו. השניה היא, הברכות שברכו הקב"ה. השלישית היא, הברכות שברכו המלאך.