חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ק

זהר

ק) איש מראה: כד"א ומראה ולא בחידות. איש, כד"א איש האלהים, כביכול, בעלה דההוא מראה, כבוד ה'. דזכה לאנהגא דרגא דא בכל רעותיה בארעא, מה דלא זכי בר נש אתרא.

פירוש הסולם

ק) איש מראה כד"א וכו': איש מראה. היינו כמו שאתה אומר, ומראה ולא בחידות. איש הוא כמו שאתה אומר, איש האלקים כביכול, בעלה של אותו מראה כבוד ה'. שהיא מלכות. כי זכה להנהיג מדרגה זו בארץ בכל חפצו, מה שלא זכה לזה איש אחר.
פירוש. כי ההפרש בין משה לשאר הנביאים, כי משה היה מרכבה לז"א, והיה בונה ומשפיע מהז"א אל הנוקבא, משא"כ שאר הנביאים היו מרכבה לנוקבא, והם מושפעים מן הנוקבא. וז"ש איש האלהים, כביכול, בעלה דההוא מראה, שהוא הנוקבא, שהיא נק' כבוד ה', ולמה נבחן לבעלה דשכינתא, הוא משום דזכה לאנהגא דרגא דא, כי הוא היה מרכבה לז"א, והיה בונה ומשפיע ומנהיג את דרגא דא, שהיא הנוקבא, מה דלא זכי בר נש אחרא, כי יתר כל הנביאים היו מרכבה לנוקבא, והנוקבא היתה משפעת אליהם, ונמצאים הם תחתונים ממנה, ומונהגים על ידיה. הרי ששום איש בעולם לא זכה למדתו של משה.