חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצט

זהר

קצט) ת"ח, כמה ברכאן, אתברך יעקב, חד דאבוי, בההוא עקימו, ורווח כל אינון ברכאן. וחד דשכינתא דבריך ליה קב"ה, כד הוה אתי מלבן, דכתיב ויברך אלהים את יעקב. וחד, דברכיה ליה ההוא מלאכא, ממנא דעשו. וחד, ברכה אחרא, דברכיה ליה אבוה, כד הוה אזיל לפדן ארם, דכתיב ואל שדי יברך אותך וגו'.

פירוש הסולם

קצט) ת"ח כמה וכו': בוא וראה כמה ברכות נתברך יעקב. אחת של אביו, על ידי מרמה, שהרויח כל אלו הברכות. ואחת של השכינה, שברך אותו הקב"ה, כשחזר מלבן, שכתוב ויברך אלקים את יעקב. ואחת שברך אותו המלאך הממונה של עשו. ואחת, ברכה אחרת שברכו אביו כשהלך לפדן ארם, שכתוב ואל שדי יברך אותך וגו'.