חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קצה

זהר

קצה) ושמאלא איהי ראש השנה. וימינא פסח, וביה הוה ז אומאה בי״ד יומין, ודא איהו כי יד על כס יה.

פירוש מעלות הסולם

קצה) ושמאלא איהי ראש וכו׳: ובראש השנה, מאירה היא הארת השמאל, שהיא חכמה בלי חסדים המאירה בדינים, ואז נבחן שהקב״ה יושב על כסא דין. ובפסח מאיר הימין שהוא חסד, ובו, היינו בפסח היתה השבועה, שנתגלתה המלכות דמדת הדין על המצרים ועשתה בהם שפטים, כי נתבטל כח השמאל ונכלל בימין ואז נתבטל כח המצרים שנאחזו בשמאל, כמו שכתוב ימינך ה׳ נאדרי בכח, וגילוי מלכות דמדת הדין ה״ס שבועה. בי״ד ימים, שהם י״ד אורות, כי אור נקרא יום כמ״ש ויקרא אלקים לאור יום. וה״ס י״ד אותיות של הוי״ה פשוטה ומלאה, כזה: הוי״ה, יו״ד ה״י ויו ה״י. שה״ס כתר חכמה, כי הוי״ה פשוטה היא כתר והוי״ה במלוי יודין שבגימטריא ע״ב היא חכמה, עי׳ בהקדמה אות פ״ט ואות ר״צ שה״ס קו ימין המאיר בחסדים ואינו חסר אפילו בעת קטנות, כי אור זה לא נפגם. ובאור זה יצאו ישראל ממצרים, בסוד הכתוב ימינך ה׳ נאדרי בכח וגו', ובסוד אנכי דיציאת מצרים (לעיל אות קצ״ב) וזהו כי יד על כס יה. היינו בהגאולה העתידה, שנאמר כימי צאתכם מארץ מצרים אראנו נפלאות, שזה פוגע בכל האומות שאז נשבע הקב״ה שלא יתגבר עוד קו השמאל על הימין בכללות כל העולם שז״ס הכתוב נשבע ה׳ בימינו וגו', (עיין בסולם פרשת ויקרא אות ת״ט) והיא פעולת גילוי המלכות דמדת הדין בכללות כל העולם, וקו ימין לא בלבד שאינו נפגם, אלא שהוא עוד מתחזק מזה, כי נצח המחלוקת, שהרי קו השמאל נתבטל ומוכרח להכלל בימין.