חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קפ

זהר

קפ) בכל סטרין אתהפך בגלגולא. פרץ הכי הוה. בעז הכי הוה. עובד הכי הוה. ובכלא נפיק אילנא מסטרא דרע, ואתדבק לבתר בסטרא דטוב. בקדמיתא, ויהי ער בכור יהודה רע. מחלון אוף הכי, ולאו כ"כ. אבל בהני אתעכל רע, ונפיק טוב לבתר, ההוא דכתיב ביה, וטוב ראי. ויי' עמו. הכא קיימא אילנא תתאה על תקוניה, ומלך אלהים על גוים.

פירוש הסולם

קפ) בכל סטרין אתהפך וכו': בכל הצדדים הוא פונה לגלגול. פרץ היה כן, שהיה גלגול ער, בעז היה כן, שהיה גלגול יהודה, עובד היה כן, שהיה גלגול מחלון. ובכולם יצא האילן מצד הרע ונתדבק אח"כ בצד הטוב. בתחילה, ויהי ער בכור יהודה רע. מחלון גם כן היה רע, ולא כל כך. אבל באלו נתבער הרע, ויצא הטוב לאחר כך, דהיינו ההוא שכתוב בו, וטוב ראי. וה' עמו. כאן עמד אילן התחתון, שהוא המלכות, על תקונו. ומלך אלקים על גוים.