חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קפו

זהר

קפו) עד דהוו אזלין, שמעו חד קלא דהוה אמר, אוקידא דקופטירא מטא בדינוי, נפק הד שלהובא, ואוקיד לההוא צפורא. אמר ודאי, כמה דכתיב, ויהיבת ליקדת אשא.

פירוש הסולם

קפו) עד דהוו אזלין וכו': בעוד שהיו הולכים, שמעו קול אחד שהיו אומר שלהבת הכפתור, דהיינו של המלכות המכונה כפתור, הגיע בדיניו. יצא שלהבת אחת ושרף את הצפור. אמר ר' יוסי ודאי הוא כמו שכתוב, ויהיבת ליקידת אשא. פירוש. זה כתוב בדניאל ז', בחיה הרביעית מארבע חיות, הרומזים על האומות ששעבדו את ישראל בד' גליות, והיה הרביעית הוא גלות האחרון. ונראה, שצפור הנ"ל היא ג"כ בחינת חיה הרביעית הנ"ל שכתוב בה ושנין די פרזל לה, רברבן אכלא ומדקה ושארה ברגליה רפסה וגו', דהיינו כעין שאומר לעיל אצל הצפור. וע"כ מסיים ג"כ בהכתוב, ויהיבת ליקדת אשא הנאמר באותה החיה.