חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קפב

זהר

קפב) רבי יוסי הוה אזיל בארחא, והוה עמיה רבי חייא בר רב, עד דהוו אזלי, אמר רבי יוסי לרבי חייא, חמיתא מה דאנא חמית. אמר ליה, חמינא גברא חד בנהרא, וצפרא חד על רישיה, ועלעא בפומיה דצפורא, ואכלא ורפסא ברגלוי, וההוא גבר רמי קרין וצווח, ולא ידענא מאי קאמר.

פירוש הסולם

קפב) ר' יוסי הוה וכו': ר"י היה הולך בדרך והיה עמו ר' חייא בר רב, בעוד שהיו הולכים אמר ר' יוסי לר' חייא, רואה אתה מה שאני רואה. אמר לו, אני רואה איש אחד בנהר, וצפור אחת על ראשו, ושינים בפי הצפור, ואוכלת ורומסת ברגליה, ואותו האיש מרים קולות וצועק. ואיני יודע מה הוא אומר.