חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קע

זהר

קע) רבי שמעון פתח ואמר, ברצות יי' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו, תא חזי, במה אית ליה לבר נש, לאתתקנא שבילוי, ביה בקב"ה, בגין למעבד פקודי דאורייתא, דהא אוקמוה, דודאי תרי מלאכין שליחן, אית לבר נש מלעילא, לאזדווגא בהדיה, חד לימינא, וחד לשמאלא, ואינון סהדין ביה בבר נש, בכל מה דאיהו עביד, אינון משתכחי תמן, וקרינן לון יצר טוב ויצר רע.

פירוש הסולם

קע) רבי שמעון פתח וכו': ר"ש פתח ואמר, ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. בוא וראה, כמה יש לו לאדם לתקן דרכיו בו, בהקב"ה, כדי לקיים מצות התורה. כי למדנו, שודאי, שני מלאכים יש לאדם, שליחים מלמעלה להתחבר עמו. אחד לימין ואחד לשמאל. והם עדים על האדם. ובכל מה שהוא עושה הם נמצאים שם. וקוראים אותם יצר טוב ויצר הרע.