חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעו

זהר

קעו) אלא, עובד אתתקן בתקונא עלאה, ואהדר שרשא דאילנא דקא אתהפך, על תקוניה, ואסתליק ביה, ואתתקן כדקא יאות, וע"ד אקרי עובד. מה דלא זכו הכי, שאר בני עלמא.

פירוש הסולם

קעו) אלא עובד אתתקן וכו': ומשיב, אלא, עובד נתתקן בתקון העליון, והשורש של האילן שנתהפך, שאשתו נעשית אמו וכו' (כנ"ל אות ק"ל.) החזיר על תקונו, ונתעלה בו ונתתקן כראוי. וע"כ נקרא עובד, שהוא לשון עבדות, מה שלא זכו כן שאר בני העולם.