חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעו

זהר

קעו) ת"ח, כמה עלות אנון סתימין, דאנון מתלבשין, ואנון מורכבין בספירן, וספירן מרכבה לגבייהו, דאנון טמירין ממחשבתא דבני נשא, ועלייהו אתמר כי גבוה מעל גבוה שומר וגו', נהורין מצוחצחין, אלין על אלין, ואלין דמקבלין אנון חשוכין מאחרנין דעלייהו, דמקבלין מנייהו, ועלת העלות לית נהורא קיימא קמיה, דכל נהורין מתחשכן קמיה.

פירוש הסולם

קעו) ת"ח כמה עלות אנון סתימין דאנון מתלבשין ואנון מורכבין בספירן וספירן מרכבה לגבייהו: בוא וראה, כמה עלות, דהיינו מדרגות, שהן סתומות. ואינן נודעות, אלא שהן מתלבשות ומורכבות בהספירות והספירות הן מרכבות אליהן. כלומר, כמו מרכבה, המגלה מציאות הרוכב בה. כן הספירות מגלות את המדרגות המלובשות בהן.
פירוש כי נתבאר שהמדרגות משתלשלות ויוצאות זו מזו בדרך עילה ועלול, שפירושו שכל תחתונה נפעלת מהעליונה ממנה, ומתקיימת על ידה, (כנ"ל דף קנ"א ד"ה פירוש) ויש עלות שהן סתומות מהתחתונים, שהן ג' פרצופין הראשונים: א"א ואבא ואמא. כי תחילת הגילוי מתחיל מישסו"ת ואילך. ועל אלו ג' הראשונים אומר כמה עלות אנון סתימין וכו'. אלא שמתלבשים בספירות שהן ישסו"ת וזו"ן, הנעשים מרכבה אליהם, דהיינו שמתגלות בתוכם, כמו רוכב שאינו מגולה רק במרכבתו. וז"ש דאנון טמירין ממחשבתא דבני נשא, ועלייהו אתמר כי גבוה וגו' שאלו ג' ראשונות, נסתרות ממחשבת בני אדם, ועליהם כתיב, כי גבוה מעל גבוה שומר וגו', נהורין מצוחצחין אלין על אלין, ואלין דמקבלין, אנון חשוכין מאחרנין דעלייהו דמקבלין מנייהו, האורות מצוחצחות אלו מאלו, שכל העליון מחברו מצוחצח יותר הימנו, ואלו המקבלים חשכים מאלו האחרים שעליהם, שמהם הם מקבלים, כלומר כל התחתון מחברו הוא יותר כהה הימנו. ואע"פ שכלפי התחתון הוא נחשב לאור מצוחצח, מ"מ כלפי העליון ממנו נחשב כמו חשך, כי כן הולכת המדרגות ומתמעטות אחת מחברתה. ועלת העלות לית נהורא קיימא קמיה, דכל נהורין מתחשכן קמיה, ועלת העלות, אין אור שיוכל לעמוד בפניו, כי כל האורות נחשכים ומתכבים לפניו.