חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קעב

זהר

קעב) אמר לון חברייא, אית לן לאשלמא קרא, דכמה רזין טמירין, אית בהאי קרא אני אמית ואחיה וגו', אני אמית ואחיה, בספירן אחיה, מסטרא דימינא חיי, ומסטרא דשמאלא מותא, ואי לא אסתכמן תרוייהו בעמודא דאמצעיתא, לא אתקיים דינא, דאנון במותב תלתא כחדא.

פירוש הסולם

קעב) אמר לון: חברייא אית לן לאשלמא קרא, דכמה רזין טמירין אית בהאי קרא, אמר להם: חברים, יש לנו להשלים הכתוב, כי כמה סודות נסתרים יש בכתוב הזה, אני אמית ואחיה וגו' אני אמית ואחיה בספירן, אחיה מסטרא דימינא חיי מסטרא דשמאלא מותא: אני אמות ואחיה, היינו על ידי הספירות, שמקו ימין נמשך החיים, ומקו שמאל נמשך המות. ואי לא אסתכמן תרוייהו בעמודא דאמצעיתא לא אתקיים דינא, ואם שניהם אינם באים לידי הסכמה בקו האמצעי, אין הדין מקוים, דאנון במותב תלתא כחדא, שהם בישיבת שלשה ביחד. כלומר שאין הדין מקוים אלא בעת שיש ג' קוין ביחד. פירוש, אע"פ שמקו ימין נמשך החיים לצדיקים, ומקו שמאל נמשך המות לרשעים, היינו רק אחר שבא קו האמצעי והכריע ביניהם, והלביש הקוים זב"ז (כנ"ל דף ס"ג ד"ה ואע"ג) אמנם מטרם הכרעת קו האמצעי, אין קיום לא להחיים הנמשך לצדיקים מקו ימין ולא למיתה הנמשך לרשעים מקו שמאל. שהקוין הם במחלוקת, ופעם מנצח השמאל לדין, ופעם מנצח הימין לחסד, בלי קביעות וקיום.