חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קס

זהר

קס) ועוד, געי״א, תלש״א, אזל״א גרי״ש. געי״א בתרועה, ויהיב בהון סקילה, הה״ד ונטה עליה קו תהו ואבני בהו. תלש״א בשברים, ת״ל א״ש, ת״ל דא חנק כגוונא דא אש שריפה. אזל״א גרי״ש בתקיע״ה, דאיהו כרומחא לקטלא לון בהרג. שלשל״ת תרועה, למתפש לון אסורין, בבית אסורין דמלכא, כד״א לאסור מלכיהם בזיקים וכו׳.

פירוש מעלות הסולם

קס) ועוד געי״א תלש״א וכו׳: ועוד יש לפרש הטעמים געי״א תלש״א אזל״א גרי״ש, געי״א שה״ס דינים דנוקבא, נוהג בתרועה, ונותן בהם, היינו בהסט״א, מיתת חנק כצ״ל, זהו שכתוב, ונטה עליה קו תהו ואבני בהו. תלש״א שהוא סוד דינים דדכורא, נוהג בשברים, וזה שריפה. ומלת תלש״א כלולה משתי מלים ת״ל, אש, ת״ל זה סקילה כצ״ל, כעין זה אש שריפה. אזל״א גריש נוהג בתקיעה היינו הדינים דנוקבא, שהוא כרומח, היינו בפה אחד, כי ההפרש בין חרב לרומח, שבחרב יש שני פיפיות וברומח פה אחד. להרוג אותם היינו הסט״א, בהרג. שלשלת שה״ס הדינים שבקו האמצעי שנוהג בתרועה, של תשר״ת לתפסם ולאוסרם בבית האסורים של המלך, כמו שאתה אומר לאסור מלכיהם בזיקים וכו׳.