חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסז

זהר

קסז) ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, כי אם ברכתני, כי אם תברכני מבעי ליה, מאי כי אם ברכתני. אם אודית, על אינון ברכאן דברכני אבא, ולא תהא מקטרגא לי בגינייהו, מה כתיב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל וגו', אמאי ישראל, א"ל בעל כרחין אית לן לשמשא לך, דהא אנת אתעטרת בחילך, לעילא בדרגא עלאה, ישראל יהיה שמך ודאי.

פירוש הסולם

קסז) ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני: שואל כתוב, כי אם ברכתני, כי אם תברכני היה צריך לכתוב, לשון עתיד, מהו כי אם ברכתני, שהוא לשון עבר. ומשיב אלא הפירוש הוא, שאמר לו, אם תודה לי על אלו הברכות שברכני אבי, ולא תקטרג עלי בשבילם, אז אשלחך. ועל כן כתוב, כי אם ברכתני, לשון עבר. כי המדובר הוא בברכותיו של יצחק.
מה כתיב ויאמר וכו': מה כתוב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל וגו'. ושואל, למה קראו ישראל. ומשיב שאמר לו, בעל כרחינו יש לנו לשרת אותך, כי ברוב כחך נתעטרת למעלה, במדרגה עליונה, ועל כן ישראל יהיה שמך, ודאי. פירוש. פרצוף ז"א נחלק על החזה, שמחזה ולמטה נקרא יעקב, ומחזה ולמעלה נקרא ישראל, וכיון שראה המלאך, שיעקב נעשה מרכבה למדרגה העליונה, דהיינו למחזה ולמעלה דז"א, לפיכך נשתעבד לשרתו כמו שמשועבד אל ה', וקראו בשמו, ישראל, ואמר לו, ישראל יהיה שמך.