חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסז

זהר

קסז) אבל בכל חכמי הגוים, ובכל מלכותם. האי אשכחנא בספרי קדמאי, דאינון משריין וחיילין, אע"ג דאתפקדן על מלין דעלמא, ופקיד לכל חד למעבד עבידתא, מאן הוא דיעביד שום חד מנייהו כמוך, בגין דאנת רשים בעילויא, ואת רשים בעובדך מכלהו. ודא הוא מאין כמוך יי', מאן הוא סתימאה קדישא דיעביד ולהוי כמוך, עילא ותתא, ויהא דמי לך בכל עובדא דמלכא קדישא, שמים וארץ. אבל אינון תהו וחמודיהם בל יועילו. בקב"ה כתיב, בראשית ברא אלהים וגו', במלכותם כתיב והארץ היתה תהו ובהו.

פירוש הסולם

קסז) אבל בכל חכמי וגו': אבל בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם, מצאתי זה בספרי הראשונים. אשר הם, המחנות והצבאות שלמעלה, ואע"פ שהפקדו על עניני העולם, וצוה לכל אחד לעשות עבודתו, מי הוא שיעשה, אף אחד מהם, כמוך. משום שאתה רשום בערכך, ואתה רשום במעשיך מכולם. וזה הוא מאין כמוך ה'. מי הוא הסתום הקדוש למעלה ולמטה שיעשה ויהיה כמוך, ויהיה דומה לך, בכל מעשה המלך הקדוש שבשמים ובארץ. אבל הם תהו, וחמודיהם כל יועילו. בהקב"ה כתוב, בראשית ברא אלקים וגו'. במלכותם כתוב, והארץ היתה תהו ובהו.