חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסז

זהר

קסז) קם סבא ושאיל, ואמאי אתקשר נצח עם חסד, כמה דאוקימנא נעימות בימינך נצח, וכן הוד עם גבורה. אלא בגין ימינא דדרועא ימינא לא אית ביה אלא תלת פרקין, וכן בשמאלא, ובגין דא אתקשר שוקא ימינא דאית בה תלת פרקין, עם דרועא ימינא לשריא ביה ה״א. וכן דרועא שמאלא עם שוקא שמאלא לשריא ביה ה״א.

פירוש מעלות הסולם

קסז) קם סבא ושאיל וכו׳: קם סבא ושאל ומדוע מתקשר נצח עם חסד כמו שהעמידוהו בתיקון ג׳ קוים חסד בימין ומתחתין נצח כמ״ש נעימות בימינך נצח וכן הוד בשמאל עם גבורה מעליו, אלא משום הימין שזרוע ימין אין בו אלא ג׳ פרקים וכן בשמאל, ומשום כך מתקשר שוק הימין נצח שיש בן שלשה פרקים עם זרוע ימין חסד שתשרה בו ה״א עלאה, וכן זרוע שמאל גבורה עם השוק השמאלי הוד שתשרה בו ה״א תתאה.