חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסה

זהר

קסה) השתא אית לאסתכלא בקרא, והא כתיב כל הגוים כאין נגדו. מאי רבויא הכא. אלא מי לא יראך מלך הגוים, וכי מלך הגוים איהו ולאו מלך ישראל. אלא בכל אתר, קב"ה בעא לאשתבחא בישראל, ולא אתקרי אלא על ישראל בלחודוי, דכתיב אלהי ישראל, אלהי העברים. וכתיב כה אמר יי' מלך ישראל, מלך ישראל ודאי. אמרו אומות העולם, פטרון אחרן אית לן בשמיא, דהא מלכיכון לא שליט אלא עלייכו בלחודיכון, ועלנא לא שליט.

פירוש הסולם

קסה) השתא אית לאסתכלא וכו': עתה יש להסתכל במקרא. והרי כתוב, כל הגוים כאין נגדו, איזה יתרון יש כאן. ומשיב, אלא,מי לא ייראך מלך הגוים, וכי מלך הגוים הוא ולא מלך ישראל. אלא בכל מקום רוצה הקב"ה להשתבח בישראל, ואינו נקרא אלא על ישראל לבד, שכתוב, אלקי ישראל. אלקי העברים. וכתוב, כה אמר ה' מלך ישראל. מלך ישראל ודאי. אמרו אומות העולם מגין אחר יש לנו בשמים. כי מלככם אינו שולט אלא עליכם לבד, ועלינו אינו שולט.
פירוש. השתא, היינו בהאי ליליא דכלה אזדמנת למיעל לחופה, דהוה ביה ר"ש, ובעי לקשט עתה קשוטא לכלה כנ"ל, יש להסתכל מחדש בהאי קרא, דמי לא ייראך מלך הגוים, ולפרשהו בדרך קישוטא דכלה. וחוזר על תחילת הכתוב, שנאמר מי לא ייראך מלך הגוים מאי רבויא הכא איזה רבותא יש כאן. והא כתיב כל הגוים כאין נגדו ומה משמיענו כאן. וז"ש פטרון אחרן אית לן בשמיא: כי האומות מונין את ישראל לומר, שיש להם מגין ומנהיג טוב בשמים הנותן להם חכמה ושררה. ומלך ישראל אינו שולט עליהם.