חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסד

זהר

קסד) והא אתמר, דמשה כד סליק לעילא, מה כתיב ויהי שם עם יי' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, בגין מנהגא, דלא להשנאה מההוא אתר דאזיל לתמן, ואינון מלאכין כד נחתו לתתא כתיב והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. וכן הכא, האי מלאכא, כד נחת לתתא, לא אתאבק עמיה דיעקב, אלא מגו דהוה אתלבש בגופא כגוונא דהאי עלמא. ועל דא אתאבק יעקב בהדיה, כל ההוא ליליא.

פירוש הסולם

קסד) והא אתמר דמשה וכו': וכן למדנו, אשר משה, כשעלה למעלה, מה כתוב, ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה כדי שלא לשנות ממנהג המקום שהלך שמה. ואלו מלאכים שבאברהם, כשירדו למטה, כתוב, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. וכן כאן, זה המלאך כשירד למטה לא היה מתאבק עם יעקב אלא מתוך שהיה מלובש בגוף בדומה לעולם הזה, ועל כן התאבק עמו יעקב כל אותו הלילה. אבל אם לא היה מתלבש, לא היה יכול יעקב להתאבק עמו.