חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסד

זהר

קסד) אמר רבי שמעון, תא חזי, מה כתיב, וילך למסעיו. למפקד אתריה ודרגוי. למסעיו, למסעו כתיב, מאן מסעו. דא דרגא קדמאה, דאתחזי ליה בקדמיתא, כתיב הכא מסעו, וכתיב התם אבן שלמה מסע נבנה. והא אוקימנא, אבן שלמה ודאי. מסע כמה דאתמר.

פירוש הסולם

קסד) אר"ש וכו' וילך למסעיו וכו': וילך למסעיו פירושו, שהלך לפקוד את מקומו ומדרגתו. למסעו, למסעו כתוב, בלי י', שהוא לשון יחיד. ושואל, איזה מסע, ואומר, זו היא מדרגה הראשונה שנראה לו בתחילה. כתוב כאן מסעו, וכתוב שם אבן שלמה מסע נבנה, ובארנו לעיל (פרשת נח קי"ד אות שכ"ו) אבן שלמה ודאי, דהיינו אבן שהוא מלכות, של המלך שהשלום שלו. כי שלמה רומז על המלך שהשלום שלו שהוא ז"א (כנ"ל ב"א דף רמ"א אות רצ"ג.) ואבן שלמה היא הנוקבא דז"א. ויליף גזירה שוה שאף כאן, היא הנוקבא דז"א. מסע, כמה דאתמר. מסע פירושו, כמו שנתבאר שם (בפרשת נח דף קי"ד אות שכ"ו.) ע"ש.