חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסד

זהר

קסד) מאן מנהיג שמשא אלא קב"ה, אתא יהושע, ושכיך ליה ופקיד ליה דיקום על קיומיה ואשתכך, דכתיב וידום השמש וירח עמד. קב"ה גוזר גזר דין, אוף הכי משה גזיר גזר דין, ואתקיימו. ותו, דקב"ה גוזר גזרין, וצדיקיא דישראל מבטלין לון, דכתיב צדיק מושל יראת אלהים. ותו דאיהו פקיד לון למהך באורחוי ממש, לאתדמא ליה בכלא. אזל ההוא פילוסופא ואתגייר בכפר שחלים, וקרון ליה, יוסי קטינאה. ואוליף אורייתא סגיא, ואיהו בין חכימין וזכאין דההוא אתר.

פירוש הסולם

קסד) מאן מנהיג שמשא וכו': מי מנהיג השמש, הלא רק הקב"ה, בא יהושע והשתיק אותו וצוהו שיעמוד על עמדו, ונשתתק. שכתוב, וידום השמש וירח עמד. הקב"ה גוזר דין, אף משה כך, גזר דין ונתקיים. ועוד, שהקב"ה גוזר גזרות וצדיקי ישראל מבטלים אותם, שכתוב, צדיק מושל יראת אלקים. ועוד, שהקב"ה צוה אותם ללכת בדרכיו ממש להדמות לו בכל. הלך אותו הפילוסוף ונתגייר בכפר שחליים. וקראוהו, יוסי הקטן, ולמד הרבה תורה, והוא בין החכמים והצדיקים שבאותו המקום.
פירוש. שמא תאמר סוף סוף הם ממעטים כח אמונתם התמימה משום זה, בהיותם זוכים להיות כמוהו ממש, אמנם המה עושים זאת משום שצוה אותם לעשות כן ולהשיגו מכח מעשיו דאיהו פקיד לון למהך באורחוי ממש שה"ס הכתוב והלכת בדרכיו (דברים כ"א), ומצוות המלך המה עושים, כדי לאתדמא ליה בכלא, והנה הפלוסוף נתפעל מאמת זו עד שהלך ונתגייר וקבל עליו עול תורה ומצוות.