חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסג

זהר

קסג) א"ל הא אתמר, דאשא נטל מיא, דהא מיא מסטרא דגבורה קא אתיין. ודא שאיל, ללואי דאינון בדיחין לההוא סטרא, במאני זמר ותשבחן, לקביל האי סטרא, בג"כ יצחק איהו חדוה, בגין דאתי מההוא סטרא, ואתדבק ביה.

פירוש הסולם

קסג) א"ל הא אתמר וכו': אמר לו הרי למדנו, שאש שהוא שמאל וגבורה, לקח מים, שהוא ימין וחסד, והרי מים באים מצד הגבורה. כלומר שהשמאל והימין נכללו זה בזה. ואז נעשה צד השמאל בחינת יין המשמח אלקים ואנשים. ודא שאיל לליואי דאינון בדיחין וכו', וזה שאל את הלוים, הנמשכים מקו שמאל, שהם משמחים לאותו הצד, דהיינו לצד שמאל, בכלי זמר ותשבחות שהם כנגד הצד הזה, כלומר שכלי זמר ותשבחות נמשכים ג"כ מצד שמאל, משום זה יצחק הוא חדוה וצחוק, ומשום שבא מצד הזה, דהיינו מצד שמאל, ונתדבק בו.