חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסב

זהר

קסב) ותו, דאתון אמרין, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. אוף הכי, אנא אימא, בכל חכמי הגוים אין כמוהו, אבל בחכמי ישראל אית. אי הכי, אלהא דאית בחכמי ישראל כוותיה,לאו איהו עלאה שליטא. אסתכל בקרא, ותשכח דדייקנא כדקא יאות.

פירוש הסולם

קסב) ותו דאתון אמרין וכו': ועוד. שאתם אומרים על הכתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם. אף אני אומר כך: בכל חכמי הגוים אין כמוהו, אבל בחכמי ישראל יש כמוהו. וא"כ, אלקים שיש כמוהו בחכמי ישראל, אין הוא אלקים עליון שליט. הסתכל במקרא ותמצא שדייקתי כראוי.
פירוש. כאן דיבר בלשון חכמה. כמ"ש אסתכל בקרא ותשכח דדייקנא כדקא יאות. והוא, כי הבין שיתרצו לו קושיתו בנקל, שהפירוש הוא כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם אין מי שישיג אותך, כי מאין כמוך הוא על דרך אלמלא ידעתיו הייתיו, ולפי שחכמי הגויים מתפארים שמשיגים אותו הם נבחנים משום זה כמוהו, ולכן אומר הכתוב ששקר דברו ואינם כמוהו, כי אינם משיגים אותו אלא הם מטעים את עצמם. ולפיכך החכים קושיתו לשאול, שלפי"ז משמע, שרק בחכמי הגוים אין כמוהו, אבל בחכמי ישראל אית כמוהו, דהיינו שמשיגים אותו, א"כ אלהא דאית בבני ישראל כוותיה לאו איהו עלאה שליטא. אלהים שיש בבני ישראל כמוהו אינו אלהים שליט ומרומם. כלומר, שלפי"ז איך אתם אומרים שאלהי ישראל לית מחשבה תפיסא ביה כלל ושליט על עבדיו בכח האמונה ברוממותו ית' כנ"ל בתחילת דברו שאמר אתון אמרין דאלהכון שליט בכל רומי שמיא, והרי הכתוב אומר שבחכמי ישראל אית כמוהו, שהפירוש הוא, שיש חכמי ישראל שמשיגין אותו. הרי שהכתוב סותר אתכם.