חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסב

זהר

קסב) ועוד אזל״א גרי״ש, שכינתא אמרת לקב״ה, גרש האמה הזאת ואת בנה, אלין ערב רב, דגרשוני מהסתפח בנחלת י״י, גרש לון מן עלמא דין ומעלמא דאתי, דלא יהא לון חולקא עם ישראל.

פירוש מעלות הסולם

קסב) ועוד אזלא גריש וכו׳: ועוד יש לפרש הטעם אזלא גריש, שהשכינה אומרת להקב״ה, גרש האמה הזאת ואת בנה הם הערב רב, שגרשוני מהסתפח בנחלת ה׳. לכן גרש אותם מן העולם הזה ומן העולם הבא שלא יהיה להם חלק עם ישראל.