חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קסא

זהר

קסא) אמר ליה רבי אלעזר, האי קרא דכתיב מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה, מאי שבחא איהו. אמר ליה: אלעזר ברי, האי קרא בכמה דוכתי אתמר, אבל ודאי לאו איהו הכי, דכתיב כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם, דהא אתא למפתח פומא דחייבין, דחשבין דקב"ה לא ידע הרהורין ומחשבין דלהון, ובגין כך אית לאודעא שטותא דלהון. דזמנא חדא אתא פילוסופא חדא דאומות העולם לגבאי. אמר לי, אתון אמרון דאלהכון שליט בכל רומי שמיא, כולהון חיילין ומשריין לא אדבקן ולא ידעי אתר דיליה. האי קרא לא אסגי יקריה כל כך, דכתיב כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. מאי שקולא דא לבני נשא די לית לון קיומא.

פירוש הסולם

קסא) אמר ליה רבי אלעזר וכו': א"ל ר"א, מקרא הזה שכתוב, מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה. איזה שבח הוא זה. אמר לו ר"ש: אלעזר בני, מקרא זה נאמר בכמה מקומות. אבל ודאי אין הוא כך כמשמעותו הפשוטה, שכתוב, כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך, שזה בא לתת פתחון פה לרשעים, לאותם, שחושבים שהקב"ה אינו יודע את ההרהורים והמחשבות שלהם. ובשביל זה יש להודיע השטות שלהם. כי פעם אחת בא אלי פילוסוף אחד של אומות העולם. אמר לי, אתם אומרים שאלקיכם מושל בכל רום השמים, וכל הצבאות והמחנות אינם משיגים ואינם יודעים המקום שלו, הנה המקרא הזה, אינו מרבה כבודו כל כך. שכתוב, כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך, מהי ההשואה הזו, לבני אדם שאין להם קיום.
פירוש. והוא ע"ד הכתוב, ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון, הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל (תהלים ע"ג). כמו שמביא לפנינו דברי הפילוסופא. האי פילוסופא היה אחד גדול מחכמי הגוים, ובא לפני ר"ש לבזות את חכמת ישראל ועבודתנו באמונה שלימה, שהיא בתמימות גדולה בגין דלית מחשבה תפיסא ביה כלל. וחכם זה היה מהפילוסופים האומרים שעיקר עבודת ה' היא להשיג אותו, כי לדעתם הם משיגים אותו, ובא להתלוצץ עלינו. וז"ש, דאלהכון שליט בכל רומי שמיא, כלומר, שהוא מרומם מכל שכל אנושי, והוא שליט ברוממותו זו, וצוה לכם לעבוד לפניו באמונה ותמימות, ולא להרהר בו כלל. משום דכלהון חיילין ומשריין לא אדבקן, שלא לבד ששכל אנושי אינו משיגו אלא אפילו החיילות והמלאכים העליונים לא ישיגוהו כלל ולא ידעי אתר דיליה, שאפילו מקומו אינם משיגים, דהיינו כמו"ש, שאומרים, ברוך כבוד ה' ממקומו, משום שאינם יודעים היכן מקומו. וע"ז בא להקשות כדלהלן, האי קרא לא אסגי יקריה כל כך פסוק זה אינו מרבה כבודו כל כך. דכתיב כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך, אם הנבואה באה לשבח אלהי ישראל, שהוא יותר חשוב מהאלהים שמשיגים חכמי הגוים ע"פ כחם האנושי עצמם וחכמתם לא אסגי יקריה כל כך, הרי שבח זה אינו מרבה לו כבוד כל כך, כי מאי שקולא דא לבני נשא די לית לון קיימא, איזה משקל והשואה היא מהבורא ית' לבני תמותה, ונמצא כאן זלזול גדול לאלהיכם, להעריכו בערך חכמי הגוים בני התמותה.