חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנח

זהר

קנח) ויעש גם הוא מטעמים וגו'. יקום אבי, דבוריה, הוה בעזות, בתקיפו רוחא, מלה דלית בה טעמא, יקום אבי. ת"ח, מה בין יעקב לעשו, יעקב אמר בכסיפו דאבוי, בענוה, מה כתיב ויבא אל אביו ויאמר אבי. מה בין האי להאי, אלא, דלא בעא לאזדעזעא ליה, מליל בלשון תחנונים, קום נא שבה ואכלה מצידי. ועשו אמר, יקום אבי, כמאן דלא מליל עמיה.

פירוש הסולם

קנח) ויעש גם הוא מטעמים וגו' יקום אבי וגו': דיבורו היה בעזות, ברוח עזה. יקום אבי היא מלה שאין בה טעם. בוא וראה מה בין יעקב ועשו. יעקב אמר בבושה לפני אביו, בענוה. מה כתוב, ויבא אל אביו ויאמר אבי. מהו ההפרש בין זה לזה, בין לשון עשו ללשון יעקב, יעקב שלא רצה להפחיד אותו, דיבר בלשון תחתונים, קום נא שבה ואכלה מצידי. ועשו אמר, יקום אבי, כמו שאינו מדבר עמו, אלא מדבר לתוך עצמו.