חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנח

זהר

קנח) ואלין תרין ממנן פרחין ומשטטן בכל עלמא, ואהדרן לאתרייהו,ואינון מתערין לאינון בני בנוי דקין ברוחא דיצרין בישין, למעבד תולדות.

פירוש הסולם

קנח) ואלין תרין ממנן וכו': ואלו שני הממונים, פורחים ומשוטטים בכל העולם, וחוזרים למקומם. והם מעוררים את בני בניו של קין, ברוח של יצרים הרעים, לעשות תולדות.
פירוש. ומשטטן בכל עלמא: היינו להזיק בני אדם, כי גרמין לבני נשא לאסתאבא במקרה לילה כמ"ש להלן.
וז"ש, ואהדרן לאתרייהו ואינון מתערין לאינון בני בנוי וכו' למעבד תולדות: כי אחר שמחטיאים בני העולם הזה, חוזרים למקום הקבוע שלהם שהוא ארקא, ומעוררים שם בני בניהם דקין למעבד תולדות בזוהמתם כנ"ל, ומשמיענו כי מלבד שהם מחטיאין בני קין בארקא, הם גם משוטטין בארץ שלנו שהיא תבל, והם מחטיאים גם יושבי הארץ הזאת.