חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנז

זהר

קנז) מאתם, מאינון זמני ושבתי, וכלא רזא חדא. זהב וכסף ונחשת ותכלת וארגמן ותולעת שני. זהב, ברזא דיומא דראש השנה, דאיהו יומא דזהב, יומא דדינא, ושלטא ההוא סטרא, כד"א מצפון זהב יאתה. וכסף, דא יום הכפורים, דמתלבנן חוביהין דישראל כתלגא, כד"א אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. וכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם.

פירוש הסולם

קנז) מאתם, מאינון זמני וכו': מאלו הזמנים והשבתות תקח אותה, והכל הוא סוד אחד, והם סוד זהב וכסף ונחשת ותכלת וארגמן וגו', זהב, הוא בסוד היום של ראש השנה שהוא יום של זהב, דהיינו יום הדין, וצד ההוא דשמאל שולט, כש"א, מצפון זהב יאתה. וצפון הוא שמאל. וכסף, זה הוא יום הכפורים שעונות ישראל מתלבנים כשלג. כמש"א, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. וגם הכסף צבעו לבן. וכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם.