חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנז

תוכן

קנז) וזהו שאמר, כדין קב"ה מכריז לההוא צפורא ועאל לההיא ק"ן דיליה. הוא סוד נפלא, שהוא סוד זיווג חו"ב, לאפקא נשמה לנשמה למשיח, ואז יתוקנו ארבעה אתוון דשמא קדישא יהו"ה כנזכר, וע"ש דבההוא ק"ן אית אל"ף היכלין דכסיפין, הם סוד אל"ף זעירא דויקרא, שהפסיד משה בעון העגל אלף חולקין דנהורא, בסוד אלף בינה, וכולהו מסירין למשיח בסוד ישמח משה במתנת חלקו, ולא קאמר שמח, אלא ישמח לעת"ל, והבן כל זה היטב, כי מש"ה הוא שיל"ה, וכמו שאמרו רז"ל במעשה של ר' יהושע בן לוי שהמשיח שוכן בהיכל, כנודע ליודעי חן ומביני דעת שבג"ע הארץ. ואפשר לומר, כי כמו שיש תשעה שנכנסו בחייהם בגן עדן, כן המשיח נולד ביום תשעה באב, הרחמים כמו שאמרו במדרש ונטלתו ההוא רוח סערה, והוליכתו חי בג"ע, כמו שאירע לאליהו זכור לטוב, ומשם יצא לעתיד לבוא, וזה נראה האמת. ולכן המשיח יתעטר המז"ל ואמת, שהוא מן הדיקנא עילאה, סבא דסבין, שהוא נשמתא לנשמתא, בסוד נרנח"י. ואז מתעטר בעטרוהי, ומתגלה בעולם הזה, ויתבהלון כל עממין ומלכין, עד שיאמרו לכו ונלכה אל בית ד' וכו' ע"כ.