חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנה

זהר

קנה) ובהאי זמנא כתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליי' המלוכה. ההוא מלכו דעשו, דנטל בהאי עלמא, יהא ליה לקב"ה בלחודוי. וכי השתא לאו איהי מלכו מקב"ה אלא אע"ג דשליט קב"ה לעילא ותתא, הא יהב לון לשאר עמין, לכל חד וחד, חולק ואחסנתא בהאי עלמא, לאשתמשא ביה, ובההיא זמנא, יטול מכלהו מלכותא, ותהא דיליה כלא, דכתיב והיתה ליי' המלוכה, ליה בלחודוי, דכתיב והיה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד.

פירוש הסולם

קנה) ובהאי זמנא כתיב וכו': ובעת ההוא כתוב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה, מלוכה ההיא שלקח עשו בעולם הזה, תהיה להקב"ה בלבדו. ושואל וכי עתה אין המלוכה של הקב"ה. ואומר, אלא אע"פ שהקב"ה שולט למעלה ולמטה, הרי נתן השליטה לעמים האחרים, לכל אחד ואחד נתן חלק ונחלה בעולם הזה, להשתמש בו. ובעת ההיא יקח מכולם את המלוכה, ותהיה כולה שלו, שכתוב, והיתה לה' המלוכה, לו בלבדו. שכתוב, והיה ה' למלך וגו'.