חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנד

זהר

קנד) א"ל, כל אינון ברכאן מתקיימי, וברכאן אחרנין דברכיה קב"ה ליעקב. אבל מיד, יעקב נטל לעילא, ועשו נטיל לתתא. לבתר, כד יקום מלכא משיחא, יטול יעקב לעילא ותתא, ויתאביד עשו מכלא, ולא יהא ליה חולקא ואחסנא ודוכרנא בעלמא, כד"א, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'. בגין דיתאביד עשו מכלא, וירית יעקב תרין עלמין, עלמא דין ועלמא דאתי.

פירוש הסולם

קנד) א"ל כל אינון וכו': אמר לו, כל הברכות האלו נתקיימו, וכן ברכות האחרות שהקב"ה ברך את יעקב נתקיימו. אבל בתחילה לקח יעקב את כל הברכות רק למעלה, משמים וארץ העליונים, וע"כ הם אצלו מחוסרי השלמות, כל עוד שלא לקח מלמטה כנ"ל בסמוך, ועשו לקח למטה, ולאחר כך כשיקום מלך המשיח, יקח יעקב מלמעלה ומלמטה, דהיינו גם משמים וארץ התחתונים, ויאבד עשו מכל, ולא יהיה לו חלק ונחלה וזכרון בעולם. וז"ש והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, מפני שיאבד עשו מכל ויירש יעקב שני עולמות עולם הזה, דהיינו שמים וארץ התחתונים, ועולם הבא. דהיינו שמים וארץ העליונים ואין לשאול הלא גם מטרם ביאת המשיח מקבל יעקב משמים וארץ התחתונים, דהיינו בזמן בהמ"ק, ובשבתות ויו"ט, ועל ידי תפלות. הענין הוא כיון שאינם בקביעות תמיד, אינם נחשבים לקבלה, אבל לעתיד יהיה זה בקביעות.