חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנג

זהר

קנג) ואף על גב דרחימו סגי דא בדא, דלא מתפרשן לעלמין, מההוא כל איש, מאריה ביתא, מאריה דמטרוניתא, מניה תקחו את תרומתי. ארחיה דעלמא, מאן דבעי לנסבא אתתיה דב"נ מניה איהו קפיד ולא שביק לה. אבל קב"ה לאו הכי, כתיב וזאת התרומה, זו כנסת ישראל, אע"ג דכל רחימו דילה לגביה, ורחימו דיליה לגבה. מניה נטלין לה לאשראה בינייהו, מההוא אתר עלאה, דכל רחימו דאתתא ובעלה שריא. מתמן תקחו את תרומתי, זכאה חולקיהון דישראל, וזכאין כלהו דזכו להאי.

פירוש הסולם

קנג) ואף על גב דרחימו וכו': ואע"פ שיש להם אהבה גדולה זה בזה, שאינם נפרדים לעולם, עכ"ז מן כל איש ההוא, שהוא יסוד, בעל הבית, שפירושו בעל המטרוניתא, תקחו את תרומתי, שהיא מלכות, מדרך העולם, מי שרוצה לקחת מאדם את אשתו, הוא מקפיד, ואינו עוזב אותה, אבל הקב"ה אינו כן, שכתוב, וזאת התרומה, שהיא כנסת ישראל, דהיינו המלכות, אע"פ, שכל האהבה שלה היא אליו ואהבה שלו אליה, לוקחים אותה ממנו להשרות אותה ביניהם, ממקום עליון ההוא שכל אהבה של אשה ובעלה שורה שם, דהיינו יסוד, משם, תקחו את תרומתי. אשרי חלקם של ישראל, ואשריהם כולם שזכו לזה.