חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קנא

זהר

קנא) מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. האי קרא, הכי אצטריך ליה למימר, כל איש אשר ידבנו לבו, מאי מאת כל איש. אלא רזא הכא לאינון מרי מדין. זכאין אינון צדיקיא, דידעי לשואה רעותא דלבהון לגבי מלכא עלאה קדישא, וכל רעותא דלבהון לאו איהו לגבי עלמא דא, ובכסופא בטלה דיליה. אלא ידעי ומשתדלי לשואה רעותהון ולאתדבקא לעילא, בגין לאמשכא רעותא דמאריהון לגבייהו מעילא לתתא.

פירוש הסולם

קנא) מאת כל איש וגו': שואל, מקרא זה כך היה צריך לומר, כל איש אשר ידבנו לבו, מהו מאת כל איש. ומשיב. אלא כאן סוד ליושבים על כסא מדין. אשרי הם הצדיקים היודעים לשים רצון לבם למלך העליון הקדוש וכל רצון לבם אינו לעולם הזה, ולתאוה הבטלה שלו, אלא שיודעים ומשתדלים לשים רצונם להדבק למעלה, כדי להמשיך רצון אדונם אצלם ממעלה למטה.