חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמ

זהר

קמ) אבל מסטרא דעץ הדעת טוב ורע, בקשורא דתפלין, אתקשר יצה"ר תחות יצר הטוב, כעבדא תחות מאריה, בקלא דאורייתא, בקלא דצלותא, בקול דשופר. קלא איהו רומ"ח לגביה. ודא קול השופר, קול דעמודא דאמצעיתא, דאיהו כליל אשא מיא ורוחא. דאינון תלת אבהן, דבהון הי"ו, ה' באברהם, י' ביצחק, בכל אתר ה' דשליט על י' דינא הוא, והאי איהו ה"י מן אלהים. ובג"ד עלה אלהים בתרועה. ו' מן ואלהי יעקב, ודא רוח השופר, שכינתא מנא דכלהו תלת, ואיהו ה' מן השופר.

פירוש הסולם

קמ) אבל מסטרא דעץ וכו': אבל מצד עץ הדעת טוב ורע, בקשר של תפלין נקשר יצר הרע תחת יצר הטוב, כעבד תחת אדונו, בקול תורה, ובקול תפלה, ובקול שופר, כי קול של מצוה, הוא רומח אליו, שדוקר וממית את יצר הרע. וזהו קול השופר, שהוא קול עמוד האמצעי, דהיינו ז"א, שהוא כלול אש מים ורוח, שהם ג' אבות, גבורה חסד ת"ת. שבהם הי"ו. ה' באברהם, י' ביצחק, כלומר ה' שבשם אברהם, שה' זו רומזת על דין. והי' שבשם יצחק, שרומזת על חסד שבדין. ובכל מקום שהה' שולטת על י', דהיינו שכתובה לפני הי', הוא דין. וזהו ה"י מן אלקים, דהיינו המוחין שבשם אלקים. וה"י אלו ה"ס אש ומים שבשופר, ומשום זה עלה אלהים בתרועה. ו' מן ואלקי יעקב, זה הוא רוח השופר, דהיינו תפארת. השכינה, היא הכלי המקבל כל הג', אש מים רוח דשופר. והיא ה' של השופר.