חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמה

זהר

קמה) יעבדוך עמים בזמנא דשליט שלמה מלכא בירושלם, דכתיב וכל מלכי הארץ וגו' מביאים איש מנחתו וגו'. וישתחוו לך לאומים, בזמנא דייתי מלכא משיחא, דכתיב וישתחוו לו כל מלכים. רבי יהודה אמר, כלא בזמנא דייתי מלכא משיחא, כדכתיב וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו.

פירוש הסולם

קמה) יעבדוך עמים, נתקיים בזמן ששלט שלמה המלך בירושלים, שכתוב, וכל מלכי הארץ וגו' מביאים איש מנחתו וגו'.וישתחוו לך לאומים, יתקיים בזמן שיבא מלך המשיח, שכתוב וישתחוו לו כל מלכים וגו'.
רבי יהודה אמר וכו': רי"א, הכל יהיה בזמן שיבא מלך המשיח, שכתוב, וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו.