חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קמד

זהר

קמד) כל מאן דקרא, כל דרגא במיניה, יתקיים ביה, אז תקרא ויי' יענה. א"ז, ז' יומין דסכות, וחג שמיני עצרת. א"ז, מצה, וז' יומין דפסח. א"ז, סוכה, וז' מינין דלולב, דאינון שלש הדסים, ושני ערבות, לולב, ואתרוג, וכלילן בד', הא חד סרי, כחושבן ה"ו. וצריך לומר הלל עלייהו, הללויה, לאשלמא שם ידוד.

פירוש הסולם

קמד) כל מאן דקרא וכו': כל מי שקרא, דהיינו שהמשיך מוחין מז"א למלכות, כל מדרגה במינה, כנ"ל, יתקיים בו אז תקרא וה' יענה. אז, הוא ז' ימי סוכות, ויום א' של שמיני עצרת. אז, מצה וז' ימי הפסח. אז, סוכה היא א' וז' מינים דלולב, שהם ג' הדסים וב' ערבות, לולב ואתרוג. וכלולים בד' מינים דהיינו, הדסים, ערבות, לולב ואתרוג. הרי הם עם ז' הפרטים, י"א, כחשבון ה"ו, וצריך לומר הלל עליהם ששם הללויה. דהיינו י"ה, כדי להשלים שם י"ה ו"ה.