חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות קלח

זהר

קלח) והכי איהו כד קודשא בריך הוא נחית לשלטאה על עץ הדעת טוב ורע, דאיהו טוב מטטרו"ן. רע סמאל, שד, מלכא דשדים. מטטרון מלאך, מלכא דמלאכים. אבל מסטרא דאילנא דחיי, שדי איהו יסוד. ובג"ד למטה, שנים, עבד ורבו, דלאו אינון יחודא חדא, ולמעלה, אחד. תפארת יסוד, דגוף וברית חשבינן חד, דאיהי עמודא דאמצעיתא וצדיק.

פירוש הסולם

קלח) והכי איהו כד וכו': וכך הוא, שמטטרון הוא שדי, בעת כשהקב"ה יורד לבריאה לשלוט על עץ הדעת טוב ורע, שטוב, הוא מטטרון, רע, הוא סמאל, שהוא שד, מלך השדים. מטטרון, הוא מלאך, מלך המלאכים. אבל מצד עץ החיים, השם שדי הוא יסוד דאצילות. ומשום זה למטה בבריאה הם שנים, עבד ורבו. שהעבד הוא שדי מבחוץ, ורבו הוא הויה מבפנים, שהם אינם יחוד אחד. ולמעלה באצילות, תפארת ויסוד הם אחד, כי גוף וברית אנו חושבים אחד. שהם עמוד האמצעי וצדיק, דהיינו תפארת ויסוד.